Kort & godt
Utgave 2 – 21. mai 2024

Kort & godt

Nå skal det bli kompetanseplaner på alle nivåer

Under årets tariffoppgjør i kommunesektoren kom partene til enighet om å utarbeide kompetanseplaner i kommunene på alle nivåer. Tiltaket er ment gi bedre oppgavedeling mellom yrkesgruppene.

Kilde: Delta

Nå anbefaler Helsedirektoratet

Illustrasjonsfoto: Jacek Chabraszewski/adobe.stock.com

matvertordninger for å sikre at det er nødvendig matfaglig kompetanse i helse- og omsorgsinstitusjoner.

Kilde: Rapporten Matfaglig kompetanse i helse- og omsorgstjenesten

Regjeringen har foreslått lovendringer

som gjør at helsepersonell som er til alvorlig fare for pasientsikkerheten, skal kunne stenges ute fra pasientkontakt for alltid.

Et flertall av høringsinstansene har støttet forslaget om lovendringer.

Kilde: Regjeringen

Fornøyde med primærhelseteam

Fra 2018-2023 har totalt 17 fastlegekontor i ni kommuner prøvd ut primærhelseteam, som består av fastleger, sykepleiere og helsesekretærer. Hovedformålet med organiseringen er å gi bedre fastlegetjenester til pasienter som trenger det mest. Sluttevalueringen viser at de som har fått oppfølging fra primærhelseteam på fastlegekontoret, har fått økt forståelse for helseproblemene sine og mestrer disse bedre.

Kilde: Helsedirektoratet

Av totalt 94 000

utskrivningsklare pasienter i 2022, opplevde 18 800 av dem å bli liggende på sykehuset i påvente av kommunal tjeneste. Flertallet var eldre med skrøpelighet.

Kilde: Helsedirektoratet

Søkertallene til helse- og oppvekstfag

har siden 2020 falt med 3500 elever, en nedgang på 15 prosent.

Kilde: NTB