Delta DIREKTE
Utgave 2 – 21. mai 2024

Tre spørsmål og svar om sykt barn dager/omsorgsdager

Ting Thorsen

Delta Direkte

Har du noe du lurer på, ta kontakt

Telefon: 02125 (mandag-fredag 8-20)

E-post: direkte@delta.no

Har jeg rett på sykt barn dager/omsorgsdager?

Som arbeidstaker har du rett til permisjon for nødvendig tilsyn ved barns, eller barnepassers sykdom. Arbeidsmiljøloven §12-9 gir deg rett til ulønnet permisjon, men du må fylle vilkårene for omsorgspenger etter folketrygdloven for å få permisjon med lønn. For å ha rett på omsorgspenger fra arbeidsgiver må alle disse punktene gjelde deg:

  • Du har omsorg for barnet.

  • Du har vært i jobb i minst 4 uker før du bruker omsorgsdager.

  • Det må være nødvendig at du er borte fra jobb fordi barnet eller barnepasser blir syk, eller fordi barnet skal følges til legen.

  • Ditt fravær må medføre tap av pensjonsgivende inntekt.

Hvis du ikke har jobbet 4 uker hos arbeidsgiver, vil du ikke ha rett på å få det utbetalt fra arbeidsgiver. NAV har noen unntak og det er mulig du har rett på å få utbetalt omsorgspenger fra dem, men det må du søke om igjennom NAV.

Hvor mange dager har jeg og hvor lenge kan jeg få omsorgspenger?

Hvor mange omsorgsdager du har krav på er avhengig av hvor mange barn du har, om du er aleneforsørger og om barnet er kronisk/langvarig sykt eller har en funksjonshemning.

Hvis du fyller vilkårene for omsorgspenger, har du rett på:

  • 10 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn

  • 15 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn

  • Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager. Du må huske på å søke om dette hos NAV

  • Har barnet ditt kronisk/langvarig sykdom eller funksjonshemning må du huske på å søke om ekstra dager hos NAV. Du kan søke om å få 10 ekstra omsorgsdager for hvert kalenderår, eller 20 ekstra omsorgsdager hvis du er alene om omsorgen.

Du har rett på omsorgsdager til og med det kalenderåret barnet ditt fyller 12 år. Du kan ha rett til ekstra omsorgsdager ut kalenderåret barnet fyller 18 år, hvis barnet er kronisk/langvarig sykt eller har en funksjonshemning.

Når kan arbeidsgiver kreve dokumentasjon?

Ved barn og barnepassers sykdom kan du bruke egenmelding de tre første kalenderdagene i hvert enkelt fraværstilfelle. Fra den fjerde sammenhengende kalenderdagen kan din arbeidsgiver kreve at barnets eller barnepasserens sykdom dokumenteres med legeerklæring.

Det betyr at dersom du benytter sykt barn dag fredag før en arbeidsfri helg og du igjen på mandagen har sykt barn, så vil mandagen være den fjerde sammenhengende kalenderdagen. Arbeidsgiver kan kreve dokumentasjon fra mandagen. I dette tilfellet vil du bare forbruke 2 dager av din kvote med sykt barn dager, fredagen og mandagen.

Dersom du benytter sykt barn dag fredag før en helg og i helgen har du arbeidsfri. Hvis du på mandagen etter helgen er tilbake i arbeid, kan ikke arbeidsgiver kreve dokumentasjon. Dette er fordi fraværet ikke overstiger tre kalenderdager. Du har i dette tilfellet bare forbrukt en dag av kvoten med sykt barn dager, fredag. Selv om arbeidsgiver kan kreve at du dokumenterer fraværet fra den fjerde sammenhengende kalenderdagen, betyr det ikke at de må. Arbeidsgiver kan velge å la ansatte bruke egenmelding utover tre kalenderdager.

Egenmelding betyr at du melder fra til arbeidsgiveren din om sykt barn/barnepasser, uten at du leverer sykmelding. Det er på samme måte som om du ville ha meldt ifra ved egen sykdom. Jeg vil også presisere at når man bruker egenmelding ved sykt barn/barnepasser så vil ikke dette påvirke din rett til å bruke egenmelding ved egen sykdom.