Nyheter
Utgave 1 – 19. februar 2024

Syv fagbrev på ett år!

Jeg trodde nesten ikke det var sant. I 10 år var jeg veileder for lærlinger, og jeg opplevde bare en gang å ha en lærling som skulle ta fagbrev. Dette måtte jeg sjekke ut.

Tekst:
Hanne Christine Berg

Sirikanin Thanaporn tok fagbrevetsist høst og blir her feira. Sung Ni Hnem holder kaka.

Foto: Torunn-Helen R. van Silfhout

Jeg møter Torunn-Helen Van Silfhout, leder ved avdelingen 3 ABC i Eigersund Kommune, og to helsefagarbeidere. Azemine Ahmeti som er ansvarlig for alle veilederne på avdelingen, og Fariba Maqrosi, nyutdannet helsefagarbeider. Mitt første spørsmål var jo selvfølgelig:

– Hvordan har dere fått dette til?

Torunn-Helen begynner å for­klare. Ifølge henne så er det en todelt årsak til at de har hatt så mange fagbrev i år.

For det første har de økt antallet ordinære læringer fra en til fire. Mange lærlinger ønsker seg til avdelingen siste semester, siden de har et godt opplegg i sluttspurten frem til fagprøven skal avlegges. Tre av de syv var i denne kate­gorien.

De øvrige fire fordelte seg på tre praksiskandidater, og en som har vært i et opplegg kalt Fagbrev på jobb.

Tett veiledning

På avdelingen får alle lærlinger veileder som deltar på fagsamlinger sammen med dem. På denne måten har de god oversikt over nivået og kan veiledere ut fra det. Uten slik tett oppfølging så leder Torunn-Helen at det oftest ble mer fokus på jobbing enn lærling, både for kandidaten og ressurs­personene rundt.

Erfaringen er nå at praksis­kandidatene er langt mer for­beredt, de har reflektert mer og kan sette ord på faget på en helt annet måte enn de gjorde når de samlet timer helt uten oppfølging av en veileder.

Mye av det de bygger sin læringsmodell på, som de bruker på alle typer lærlinger, har Torunn- ­Helen og Azemine hentet fra tidligere erfaring. De har begge fartstid fra spesialisthelsetjen­esten og erfaring med tett vei­ledning.

De arbeider med læringsmål via læringsportalen OLKWEB og egne undervisningssamlinger for lærlinger. I tillegg til dette har alle læringer, både de unge og de i alternative læreløp, jevnlige veiledningsdager/ forberedende fagprøvedager i hvert semester. Dette har de veldig god erfaring med.

Forberedende fagprøvedager

Forberedende fagprøvedager er en fagprøvelignende dag som legges opp etter hvor langt lærlingen har kommet i forløpet. Lærlingen må da forberede seg skriftlig, gjennom­føre og egenevaluere på samme måte som på en fagprøve. Dette synes mange av lærlingene er uvant og litt skummelt, men de får viktig erfaring og ikke minst gir dette en god kartlegging.

Torunn-Helen forteller at for lærlinger utenom den ordinære lærlingeordningen, er hun aktiv med og hjelper kandidaten til å finne den modellen som passer best ut fra livssituasjon, utdannelse og erfaring.

Ofte ser hun at ordningen Fagbrev på jobb, som er en ordning som tilbys blant annet i Rogaland Fylkeskommune, ofte gir gode og avklarte læreløp.

I Fagbrev på jobb er lærlingekandidaten i ordinært arbeid, med ordinær lønn som ufaglært, noe som gjør det gjennomførbart også for lærlinger med forsørger­ansvar. Denne ordningen skiller seg fra praksiskandidat ved at det inngås en lærekontrakt med start og slutt, veileder kobles på og det utformes en individuell opplær­ingsplan ut fra læremål og de vekstområdene den enkelte ­kandidat har.

Det at lærlingekandidaten veiledes og følges opp er et klart suksesskriterium.

– Det er viktig at vi snakker fag sammen med kandidaten og utfordrer på hva som skal være neste skritt, sier Azemine.

– Det er også veldig greit å ha et formelt mandat til å gi tilbakemeldinger, både på det som er bra, og det som treng så jobbes med. Vi er jo kollegaer også, og det gjør det mer greit å gi tilbakemeldinger, fortsetter hun.

«Det er viktig at vi snakker fag sammen med kandidaten og utfordrer på hva som skal være neste skritt»

Azemine Ahmeti

Krevende, men viktig jobb

Azemine supplerer med at det er en krevende jobb å følge opp både lærlinger og de andre vei­lederne som hun har et ekstra ansvar for. - Men jeg får også enormt mye tilbake, og videre­utdannelsen gir meg også god trygghet i rollen.

De er begge tydelige på at lærlingene, både de unge og de andre, ikke bare skal bestå, men skal bli en god helsefagarbeider.

– De er mine neste ansatte, og da vil jeg jo at de skal være skikkelig gode, sier Torunn-Helen.

– Der er nok ofte en sammenheng mellom hvor mye vi legger ned i lærlingearbeidet, og kvali­teten de har den dagen de er ferdige.

Var «for gammel»

Fariba kom til avdelingen i juni 2020. I november 2023 besto hun fagprøven til Meget Godt Bestått. Men det var vanskelig for Fariba å få læreplass. Etter å ha tatt VG1 og VG2 fikk hun først beskjed om at hun var for gammel, 28 år gammel.

Hun fikk seg annet arbeid,men i juni 2020 fant hun en åpen dør inn i helse. Det var jo det hun aller helst ville jobbe med.

Fariba ble tidlig en ressurs i avdelingen, og under veiledning av leder søkte hun seg inn på Fagbrev på jobb.

– Hele veien, fra jeg begynte i sommerjobb her i 2020 og frem til i dag, har vært utrolig motiver­ende. Jeg har opplevd at alle har heiet på meg, støttet meg og motivert meg.

– I tillegg har jeg hatt en ­fantastisk veileder i Azemine, sier Fariba og kikker bort på Azemine.

Azemine hjalp henne med å få struktur på arbeidet med læringsmålene, og at hun fikk den tryggheten og kunnskapen hun trengte for å kunne levere på høyeste nivå til fagprøven.

I dag, to måneder etter endt fagprøve, er hun ansatt i 100 prosent stilling på 3 ABC. Hun er en av dem som bærer mye av ansvaret for avdelingens arbeid med Livsglede for eldre.

Torunn-Helen forteller at dette er en trend, at å få fagbrevet på plass gir høyt hevet hode og større trygget i ­arbeidsdagen.

– Jeg ser at de vokser på å få fagbrevet, og tar mer ansvar. Det er søt ­musikk i ørene til en leder!

Fagbrev er fint, men hva med jobb?

I vår kommune har det i lang tid vært utfordrende for nyutdannede helsefagarbeidere å få store, faste stillinger. Dette har blant ført til at noen har lagt fra seg yrket før de egentlig har startet. En slik praksis har vi ikke råd til i en tid hvor det egentlig er stor etterspørsel på kompetent arbeidskraft innen helsesektoren.

Jeg lurer derfor på hvordan det har gått med alle som har fått fagbrev, har de fått seg jobb?

– Ja, de som ønsker det har i dag store, faste stillinger. Det er selvfølgelig en ekstra fjær i hatten at de aller helst vil jobbe hos oss, sier Torunn-Helen.

Arbeid med heltidskultur og innføring av årsturnus har åpnet mulighetene for å bygge langt flere hele stillinger.

Dette er blant annet gjort mulig med at ansatte jobber noen flere helgetimer.

– Dette kan høres kontroversielt ut, men med at vi har økt fra tre til tolv hele stillinger de siste årene vil mange si at det er mer vinn-vinn.

– Litt mer helgetimer gir også en høyere tilstedeværelse av kompetanse, også lørdag og søndag. Vi trenger færre ufaglærte helgevakter, sier Torunn-Helen.

Få ufaglærte

Et systematisk arbeid med å oppmuntre ansatte til å jobbe seg frem til fagbrev, i tillegg til strategisk kloke nyansettelser, har gjort at det ved avdelingen i dag ikke er noen ufaglærte som har mer enn 15 prosent fast stilling.

– Du må gjerne komme som ufaglært, men vil du ha fast stilling må du ha begynt på et helsefaglig utdanningsløp. Og vil du øke din faste stilling, ja, da må du vise til at du har fullført utdannelsen, sier Torunn-Helen. Det kan høres strengt ut, men det har tydeligvis gitt både motivasjon og godt læringsmiljø.

Hvert fagbrev en fest

Fariba forteller om et veldig godt arbeidsmiljø. Hun trives i sin nye rolle som helsefagarbeider. I tillegg til kollegaene har også pårørende her vist sin støtte.

Fariba Maqrosi besto fagprøven med glans.

Foto: Torunn-Helen R. van Silfhout

– Hvert fagbrev skal være en fest, forteller Torunn-Helen. - Alle er spente i forkant, og vi feirer sammen med is og blomster når fagprøven er bestått.

Via en elektronisk informasjonstavle formidles nyheten om fagbrev også til pårørende.

– For meg er det viktig at de pårørende er trygge på at det er flinke fagfolk som tar vare på deres nærmeste, sier lederen.

Nå har hun resurssterke ansatte som virkelig tar ansvar, de er med og bygger avdelingen. Tiden der det kun var ufaglærte som søkte på helsefagarbeiderstilling ved avdelingen er definitivt forbi.

Rekorden i fagbrev fra 2023 kan bli vanskelig å slå, men de gir seg ikke. En ny ansatt skriver i disse dager avtale om fagbrev på jobb, og ifølge Torunn-Helen har hun flere i kikkerten. Det er gøy å lære, og det slutter ikke med fagbrev. I januar startet fem ansatte på fagskole i Demensomsorg og alderspsykiatri. Ballen ruller videre.