Nyheter
Utgave 1 – 19. februar 2024

Ønsker likere vurderinger på tvers av fag og fylke

I dag er noen fagprøver lite praksisnær, mens andre er tett knyttet til arbeidsformen i faget. En tredje variant er prøvestasjoner der tekniske ferdigheter testes.

Hvert år går 30 000 personer opp til fag- og svenneprøven i Norge. Prøvenemndene vurderer om en lærling, elev eller praksis­kandidat skal oppnå et fag- eller svennebrev.

Hele 8000 prøvenemndsmedlemmer står registrert i landets fylkeskommuner. Nå etterlyser flere bedre vurderingsfellesskap på tvers av nemnder og fylker, og en mer omforent vurderingspraksis.

Det står å lese i en rapport utgitt av FAFO. De har funnet betydelig variasjon i hvor stor andel som består fag- og svenneprøven, og i hvordan prøvene blir gjennomført, gjennom å intervjue prøvenemndsmedlemmer.

Formelle rammer er endret

Tradisjonelt har partene i arbeidslivet, gjennom prøvenemndene, hatt stor innflyt­else på gjennomføringen. I dag er de formelle rammene endret. Det er fylkeskommunen som avholder fagprøven, mens prøvenemnder gjør den endelige vurderingen.

Ifølge rapporten Vurdering og kvalitet i fag- og svenneprøver er prøven lite praksisnær i noen fag, og i stor grad basert på skriftlig oppgavebesvarelse. Mens i andre er den tett knyttet til arbeidsformen. I en tredje variant tester de primært de tekniske ferdighetene som kreves i faget, ofte ved en prøvestasjon.

Graden av tilpasning varierer også mellom prøvenemnder. Videre varierer dessuten prøvenemndenes vurdering av hva som skal til for å bestå fag- og svenneprøven. Prøvenemndene ønsker selv en mer omforent vurderingspraksis innenfor sitt fag.

Tove Mogstad Aspøy, Asgeir Skålholt, Grete Haaland, Christina Drange og Lillian Gran, Vurdering og kvalitet i fag- og svenneprøver. Rapporten kan lastes ned fra internett