Nyheter
Utgave 1 – 19. februar 2024

– Historisk milepæl for funksjonshemmede i Norge

Et utvalg har anbefalt at FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) tas inn i menneskerettsloven.

Foto: Norges institusjon for menneskerettigheter

Å inkorporere CRPD i menneskerettsloven vil føre til at loven får forrang i norsk rett. Hvis det er en konflikt mellom CRPD og norsk lov, vil menneskeretts­konvensjonen gå foran. Barnekonvensjonen og Kvinnekonvensjonen, er allerede tatt inn i menneskerettsloven med forrang i norsk rett.

– Dette er en historisk milepæl for realiseringen av funksjonshemmedes rettigheter i Norge, sier Adele Matheson Mestad, direktør i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Det vil sende et viktig signal om at den norske staten tar funksjonshemmedes menneskerettigheter på alvor. Det vil også kunne øke kunnskapen om konvensjonen og styrke gjennomføringen av den, mener NIM.

Det har over lengre tid vært motstand mot å ta CRPD inn i norsk lov. Ifølge NIM dreier det seg blant annet om frykt for rettsliggjøring og usikkerhet om konvensjonens innhold når det gjelder bruk av tvang og vergemål.

Utvalget som har vurdert ­saken, mener likevel at argument­ene for å inkorporere CRPD er mer tungtveiende.

Flere organisasjoner har i lang tid tatt til orde for å ta konven­sjonen inn i menneskerettsloven, blant annet funksjonshemmedes organisasjoner. Nå skal saken opp til politisk behandling i ­regjeringen.