Delta informerer
Utgave 1 – 19. februar 2024

Hovedtariffoppgjøret 2024

Forventningene til årets lønnsoppgjør for helsefagarbeidere og andre offentlig ansatte er høye. Blant annet vet vi at kommuner og sykehus opplever en stor mangel på helsefagarbeidere, og dette må gjenspeiles i årets lønnstillegg.

Tekst:
Merete Norheim Morken

, forhandlingssjef i Delta

Lønnsoppgjøret nærmer seg, og Delta er godt i gang med forberedelsene. Allerede tidlig i høst ble det sendt ut en spørreundersøkelse til alle medlemmer med mulighet for å komme med innspill til prioriteringer i tariffoppgjøret. Dette ble fulgt opp med tariffdebatt på tillitsvalgtsamlinger og vedtak av tariffpolitiske retningslinjer (Deltas tariffpolitikk) på representantskapet i ­november. Videre har hovedstyret nå vedtatt overordnede tariffkrav og prioriteringer for 2024.

I 2024 er det hovedoppgjør og det betyr at det kan forhandles om alle temaene i tariffavtalene. Dette i motsetning til mellom­oppgjør hvor det vanligvis kun forhandles om endringer i lønn.

I KS starter forhandlingene i midten av april med forhandlingsfrist natt til 1. mai, mens man i sykehusene i Spekter har tradisjon for å vente til etter at KS oppgjøret er ferdig.

Bakteppe for årets tariffoppgjør

Også i år har vi et krevende bakteppe for årets forhandlinger. Krig, pandemi og generelt usikre tider har gjort prisveksten mye større enn vi kunne forutse, og de tre siste årene har medlemmene våre opplevd nedgang i kjøpekraft.

Lønnsoppgjøret i 2023 resulterte i de høyeste lønnstilleggene på 15 år, men til tross for dette ble det altså nok et år hvor prisveksten spiste opp lønnsveksten – og hvor de fleste arbeidstakerne endte opp med mindre i lommeboka. Den endelige prisveksten ble igjen høyere enn hva som var forventet da lønnsoppgjøret startet.

Lønnsutviklingen i privat sektor

I midten av februar legger Teknisk beregn­ingsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) frem tall for den endelige lønnsveksten i 2023, vurderer situasjonen i norsk økonomi og anslår prisvekst for 2024. Formålet med dette er at partene i lønnsoppgjøret og myndighetene har en best mulig felles forståelse av den økonomiske situasjonen som bakgrunn for forhandlingene.

I Delta er det stor spenning knyttet til fasiten for lønnsutviklingen i privat sektor i 2023. De siste årene har industrien endt opp med en lønnsvekst som går ut over det som ble avtalt i frontfaget. I den norske forhandlingsmodellen starter nemlig lønnsoppgjøret med forhandlinger i konkurranse­utsatt industri, det som kalles «frontfaget». Rammene for dette oppgjøret skal være retningsgivende for de etterfølgende oppgjørene. Flere år på rad har det vist seg at den faktiske lønnsveksten i industrien har endt opp høyere enn hva som var avtalt i frontfagsoppgjøret og dette kan i hovedsak forklares med at bedriftene har gått bedre enn forventet. Offentlig sektor har forholdt seg til den avtalte rammen og som en følge av detteblitt hengende etter lønnsmessig. Dette ble delvis kompensert i lønnsopp­gjøret i kommuner og sykehus i 2023. Hvis lønnsveksten igjen blir større i industrien enn i privat sektor, mener Delta at offentlig sektor må prioriteres i 2024.

Reallønnsvekst for våre medlemmer

Det er for tidlig å si hva Deltas konkrete krav for helsefagarbeiderne i kommuner og sykehus vil være, men Deltas hovedstyre vedtok allerede i januar sine overordnede tariffkrav til årets lønnsoppgjør.

Etter flere år med reallønnsnedgang og tapt kjøpekraft er det viktigste kravet i årets lønnsoppgjør å sikre medlemmene mer penger i lommeboka – det vi på fagspråket kaller reallønnsvekst. Det betyr at lønns­veksten må være høyere enn prisveksten. Dette kan vi kreve fordi vi vet at lønnsom­heten i industrien er god, og i frontfagsmodellen ligger det en forutsetning om at denne verdiskapningen skal deles med arbeidstakerne i hele Norge

Hvor høyt det konkrete kravet vil være, avhenger av tallene som kommer fra Teknisk beregningsutvalg i februar, samt hva som skjer i frontfaget, men det er grunn til å tro at vi også i år vil kreve en lønnsvekst på godt over 5 prosent.

I tillegg til å sikre en så høy økonomisk ramme som mulig i det enkelte oppgjør, er det viktig for Delta hvordan pengene blir brukt. En fordeling som treffer helsefagarbeiderne og andre av våre medlemsgrupper godt, vil være viktige krav i år som tidligere. Dette er blant annet viktig for å sikre rekruttering av viktig kompetanse til helsesektoren.

Lokale forhandlinger

I de sentrale tariffoppgjørene diskuteres det også om penger skal settes av til lokale forhandlinger, eller om alle lønnstillegg skal fordeles sentralt. Størstedelen av lønnen for helsefagarbeidere fastsettes i sentrale forhandlinger, og slik ønsker Delta at det fortsatt skal være. Samtidig har Deltas representantskap vedtatt at det som hovedregel bør settes av penger til lokale forhandlinger med jevne mellomrom da dette gir mulighet til å løse lokale utfordringer.

I fjorårets oppgjør ble det i KS avtalt at det skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger ved hovedtariffoppgjøret i 2024. Det er da Deltas hovedtillitsvalgte ute i kommunene som forhandler med arbeidsgiver. Pottens størrelse, altså hvor mye penger som skal fordeles lokalt, skal partene bli enige om i vårens sentrale forhandlinger. Hvorvidt det vil bli lokale forhandlinger i sykehusene er ikke avtalt enda, men også her er det flere år siden sist.

«Det er grunn til å tro at vi også i år vil kreve en lønnsvekst på godt over fem prosent»

Mer om Deltas forventninger

Deltas hovedstyre har også vedtatt andre prioriterte områder for tariffoppgjøret i 2024 enn lønn. Blant annet kan vi nevne at bedre betaling for helg, kveld og natt og tariffbestemmelser som bidrar til mer heltid og stimulerer til kompetanseutvikling, vil være viktige satsninger i årets oppgjør.

Forventningene til årets lønnsoppgjør for helsefagarbeidere og andre offentlig ansatte er altså høye. Blant annet vet vi at kommuner og sykehus opplever en stor mangel på helse­fagarbeidere, og dette må gjenspeiles i årets lønnstillegg.

Delta går alltid inn i forhandlinger med mål om å komme til enighet om et godt resultat for medlemmene. Det gjør vi også i år, men om det blir nødvendig er vi for­beredt på å ta en streik for våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Det håper jeg også våre helsefagarbeidere er.

Bedre betaling for helg, kveld og natt, og tariffbestemmelser som bidrar til mer heltid og stimulerer til kompetanseutvikling, vil være viktige satsninger i årets oppgjør.

Foto: Stock.adobe.com

Viktige datoer i årets tariffoppgjør:

16. Februar: Teknisk beregningsutvalg legger frem tallgrunnlaget før oppgjøret

27. Februar: YS hovedstyret vedtar inntektspolitisk dokument

15. mars: Oppstart frontfagsoppgjøret.

21. mars: Forhandlingsfrist frontfagsoppgjøret

6. april: meklingsfrist frontfagsoppgjøret

15. april: Oppstart KS

30. april: Forhandlingsfrist KS, Oslo kommune og Staten

Dato for forhandlingene for sykehusene i Spekter er ikke satt. Vanligvis kommer disse i etterkant av at KS oppgjøret er gjennomført.