Delta informerer
Utgave 1 – 19. februar 2024

Tre spørsmål og svar om utdanningspermisjon

Ting Thorsen

Delta Direkte

Har du noe du lurer på, ta kontakt

Telefon: 02125 (mandag-fredag 8-20)

E-post: direkte@delta.no

Har jeg rett på utdanningspermisjon?

Alle arbeidstakere som har vært i arbeidslivet i minst tre år har i utgangspunktet rett til hel eller delvis ulønnet utdanningspermisjon i inntil tre år. Arbeidsmiljøloven §12-11 regulerer rett til permisjon under utdanning.

For å ha rett til utdanningspermisjon må du oppfylle følgende vilkår:

  • Du må ha vært i arbeidslivet minst tre år.

  • De siste to årene må du ha vært ansatt hos arbeidsgiveren du søker permisjon fra.

  • Du må delta i organiserte utdanningstilbud.

  • Utdanningen må være yrkesrelatert. Det er ikke krav om at utdanningen skal være relevant eller nødvendig for den stillingen det søkes permisjon for. Det er tilstrekkelig at utdanningen har relevans til yrkeslivet generelt. Ved utdanning på grunnskole- eller videregående opplæringsnivå gjelder ikke kravet om relevans.

Når kan arbeidsgiver gi avslag på utdanningspermisjon?

Arbeidsgiver kan si nei til utdanningspermisjon hvis du ikke oppfyller vilkårene for å få det, eller hvis du nettopp har hatt utdanningspermisjon. Det må normalt ha gått en viss tid før du på nytt har rett på permisjon. Med dette menes dobbelt så lang tid som den forrige permisjonen varte, og minst ett år fra den forrige permisjonen startet. Dette gjelder ikke for permisjoner på under en måned.

Arbeidsgiver kan også avslå søknaden dersom permisjonen vil være til hinder for arbeidsgivers ­forsvarlige planlegging av drift og personaldisponering. Arbeidsgiver har bevisbyrden og det skal mye til for at arbeidsgiver skal kunne avslå søknaden på grunn av slike hindringer.

Søknaden og situasjonen skal vurderes konkret, og arbeidstakers og arbeidsgivers interesser skal veies mot hverandre. Det er lurt å gi skriftlig varsel om utdanningspermisjon i god tid slik at arbeids­giver lettere kan finne løsninger på eventuelle praktiske problemer som permisjonen kan medføre.

Har jeg rett på å få betalt under utdanningen?

Arbeidsmiljøloven gir rett på ulønnet utdanningspermisjon. De fleste har likevel bedre rettigheter enn det som står i arbeidsmiljøloven. Dette kommer fra tariffavtaler fremforhandlet av fagforeningene. Noen tariffavtaler har bestemmelser som gir deg rett til lønn under utdanning – helt eller delvis.

Er du for eksempel ansatt i kommunen gis det permisjon med lønn på eksamensdager samt to lese­dager før hver eksamen. Ved eksamensformer som varer 3 sammenhengende dager eller mer, skal det drøftes med arbeidsgiver om ytterligere tilrettelegging. Det er en forutsetning at den ansatte ville hatt ordinært arbeid de to dagene umiddelbart før eksamen for å få betalt for lesedagene, og at faget har betydning for kommunen. Det er også slik at kommunen/virksomheten dekker utgifter til utdanning dersom de mener at det er nødvendig å heve kunnskapsnivået for å utføre arbeidsoppgavene/arbeidsfunksjonen til den ansatte. Arbeidsgiver kan også avtale bindingstid begrenset til maksimalt to år med den enkelte dersom arbeidsgiver gir vesentlig økonomisk støtte ved opplæringen/utdanningen.

Jobber du for helseforetakene som følger Spekter, er dette regulert i B-delen.

Er ikke retten til lønnet utdanningspermisjon skrevet ned i tariffavtaler, personalhåndbøker, ­reglementer eller lignende, vil det være opp til den enkelte arbeidsgiver om de ønsker å gi godgjøring for utdanningen.